6684
ክሳብ 20 ጥቅምቲ
ሕማም ኮሮና ዝተትሓዙ
45
ኣብ ትግራይ
ብሕማም ኮሮና ዝሞቱ
5405
ኣብ ትግራይ
ካብ ሕማም ኮሮና ዝሓወዩ
86299
ኣብ ትግራይ
ብሕማም ኮሮና ተጠርጢሮም ዝተመርመሩ

እንታይነት ሕማም

ቫይረስ ኮሮና

  

ሕማም ቫይረስ ኮሮና (COVID-19) ካብ ቀሊል ክሳብ ከቢድ ናይ መተንፈሰቲ ኣካላት ሕማም ዘስዕብ  ብቫይረስ ዝመፅእ ሕማም እዩ፡፡ እዚ ሕማም ከም ሰዓል ዓይነት ቀለልቲ ምልክታት ብምርኣይ ብባዕሉ ክድሕን  ወይ ድማ እቲ ሕማም ክጋደድን ናብ ረኽሲ ሳንባ (pneumonia) ፣ ከቢድ ናይ ስርዓት ምስትንፋስ ሕማምን ኢሉ  ውን ስራሕቲ ኩላሊት ብምትእጉጓል ንሞት ከሳጥሕ ዝኽእልን ብዓለም ብርኪ ብዝልዓለ ፍጥነት አናተስፋሕፈሐ  ዝርከብ ሕማም እዩ፡፡

ሕማም ኮሮና

ብምስዓል/ብምህንጣስ

ሕማም ኮሮና ቫይረስ ዝሓዞ ሰብ እንትስዕልን እንትህንጥስን ምስ ዝወፅእ ነጠብጣብ ወይ ፈሳሲ ንኽክእ እንትህሉ እቲ ቫይረስ ብኣፍንጫን ኣፍን ኣቢሉ ናብ ጥዑይ ሰብ ይምሓላለፍ

ንኽክእ

ምስ ዝሓመመ ሰብ ንኽክእ ንኣብነት ኢድ ብምጭብባጥ ከምኡውን ፅሬቱ ብዘይተሓለወ ኢድ፣ ዓይኒን ኣፍንጫን ምንኽኻእ

ዘይበሰለ ምግቢ

ዘይበሰሉ ናይ እንስሳትን ዓሳን ምግብታት ምምጋብ

ናይ ሕማም ኮሮና

ምልክታት

ረስኒ

ሳዓል

ሕፅረት ምስትንፋስ

ናይ ሕማም ኮሮና

ምልክታት

ኢድ ዘይምጭብባጥ ፣ ዘይምስዕዓምን ዘይምትሕቑቓፍን

ኢድ ብሳሙናን ማይን በቢእዋኑ ብኣግባቡ ምሕፃብ

ኣብ ዘሀንጥሱሉን ዝስዕሉሉን እዋን ኣፍን ኣፍንጫን ብርኪ ኢድና ብምዕፃፍ ምሽፋን፣ ወይ ድማ ሶፍት ምጥቃም፡፡ ዝተቐምናሉ ሶፍት ክዳን ናብ ዘለዎ መወገዲ ርስሓት ብኣግባቡ ምውጋድ

ኢዶም ብኣግባቡ ብሳሙናን ማይን እንተይተሓፀቡ ዓይኒ፣ ኣፍን ኣፍንጫን ዘይምንካእ

ዝሓመመ ሰብ እንተልዩ ዘይምቅራብ ወይ ድማ ዘይምንኽኻሕ እንተነኣሰ ክልተ ስዳሮ ምርሓቅ

ህዝቢ ኣብዝበዝሐሎም ከባቢታት ዘይምስታፍ

ንሕማም ኮረና ንምክልኻል

ኢድና ንተሓፀብ

ኢድና መዓዝ ኢና

ክንሕፀብ ዘለና?

  

  • ካብ ገዛ ቅድሚ ምውፀኦም
  • ናብ ዝኸድዎ ቦታ ምስ በፅሑ
  • ሽንት ቤት ድሕሪ ምጥቃም
  • ምግቢ ቅድሚ ምምጋቦምን ድሕሪ ምግብን
  • ድሕሪ ዕረፍቲ መልስን ስፖርታዊ ንጥፈታትን
  • ድሕሪ ዝኾነ ዓይነት ጨዋታ
  • ካብ ዝኸድዎ ቦታ ቅድሚ ናብ ገዛ ምእታዎም
  • ድሕሪ ዝኾነ ይኹን ኣቕሓ ምንከኦም

መቐለ | ዝተመርመሩ፡ 0 ዝተትሓዙ፡ 0 ዝሞቱ፡ 0 ዝሓወዩ፡ 0
ዓድዋ | ዝተመርመሩ፡ 0 ዝተትሓዙ፡ 0 ዝሞቱ፡ 0 ዝሓወዩ፡ 0
ሽረ | ዝተመርመሩ፡ 0 ዝተትሓዙ፡ 0 ዝሞቱ፡ 0 ዝሓወዩ፡ 0
ዓዲግራት | ዝተመርመሩ፡ 0 ዝተትሓዙ፡ 0 ዝሞቱ፡ 0 ዝሓወዩ፡ 0
ኣኽሱም | ዝተመርመሩ፡ 0 ዝተትሓዙ፡ 0 ዝሞቱ፡ 0 ዝሓወዩ፡ 0

Find us on

Find us on

Find us on